x

תוצאות מעשיות הנובעות
מדוח הקיימות.

  • Lavazza ¡Tierra! פרנצ'סקה לאוואצה, טנזאניה
  • דוח הקיימות לשנת 2012
  • Lavazza ¡Tierra! פרו
  • טקס הענקת פרס סאן לואיג'י, 1994

Lavazza ¡Tierra! פרנצ'סקה לאוואצה, טנזאניה

דוח הקיימות לשנת 2012

Lavazza ¡Tierra! פרו

טקס הענקת פרס סאן לואיג'י, 1994

2012

בדוח הקיימות משנת 2012, הבאנו את התוצאות של המחויבות שלנו בתחום הקיימות.
#אחריות חברתית

במהלך השנים האחרונות השקנו תחכנית, שנועדה להאמוד את הביצועים הנוגעים לסביבה, של מוצרי מפתח שונים: הגישה שלנו מקיפה את הקפה הירוק, את שלבי העיבוד במדינות המקור ובמיתקני ייצור באיטליה, את האריזה, את מכונות הקפה, את המשלוח של חומרי גלם ושל מוצרים מוגמרים, וכמו כן - היפטרות מהקפה.

חשיבה לגבי מעגל החיים
ציטוט

אנו ממשיכים להקטין את ההשפעה על הסביבה, בכל אחד משלבי תהליך הייצור.

הפרויקט Lavazza ¡Tierra! בברזיל, בהודו, בפרו ובטנזאניה