מדיניות הפרטיות

מידע הנוגע לנתונים אישיים
כפי שנדרש בסעיף 13 בקובץ החוקים האיטלקי בנושא הגנת נתונים, בצו בתוקף חוק מס' 196, מתאריך 30 ביוני 2003, 
חברת LUIGI LAVAZZA S.p.A. מתכבדת להודיע, שכל נתון אישי שתספק/י לה, ישמש אותה בהתאם לחוק הנ"ל, ועל פי אמות המידה הבאות:

1) למטרת איסוף נתונים - שימוש ואגירה של נתונים אישיים, ייעשו לצרכים הבאים: 
* תחרויות נושאות פרסים; 
* הרשמה ב"קהילות" של משתמשים המקודמותp באתרי האינטרנט של לאוואצה; 
* ניתוח שוק ואמצעי שיווק (בכפוף להסכמה); 
* עיבוד נתונים עבור צרכים סטטיסטיים (בכפוף להסכמה); 
* משלוח של חומרי פרסום, אגרות מידע ויוזמות תקשורתיות לקידום מכירות ומסחריות מאת לאוואצה, באמצעות הדוא"ל, הטלפון הנייד או בשירותי הודעות מולטימדיה MMS או SMS (בכפוף להסכמה); 
* ביחסי גומלין חוזיים ומסחריים; 
* לכל צורך אחר שהאדם הנוגע בדבר הביע את הסכמתו לגביו. 
2) השימוש בעיבוד נתונים ואגירתם
הנתונים שלך יטופלו תוך שימוש בכלים ובמכשירים ההולמים, לצורך הגנה על האבטחה ועל הפרטיות של נתונים אישיים; הגישה אליהם תהיה באופן ידני, או תוך שימוש בכלים אלקטרוניים או בזיכרון אוטומאטי. 
העיסוק בנתונים אישיים יכלול את כל הפעולות כפי שהחוק מציין, וכל הנחוץ לטיפול בנתונים אישיים, כולל העברה לצדדים נוספים, כפי שנזכר בפיסקה 4. 
חלק מן הפרטים יהיו נתונים להעברה ברשתות טלקומוניקאציה, אם תוך שימוש ברשת מקומית מוגנת, או באמצעות האינטרנט. 
אשר לנקודה האחרונה - הנתונים יהיו כפופים לאמצעי האבטחה נהוגים באינטרנט. 
הנתונים יעובדו על ידי עובדים של לאוואצה, או/או חברות בדרגה ראשונה, שהוסמכו על ידי לאוואצה לצורך עיבוד ואגירת נתונים. 
כל העובדים יזוהו באופן נאות, יוכשרו ויהיו מודעים להגבלות הנדרשות על ידי צו בתוקף חוק מס' 196/2003. 
3) מסירת נתונים אישיים 
העברה של נתונים אישיים אינה בגדר חובה.
למרות הנאמר, ייתכן שהדבר נחוץ עבור המטרות שהוזכרו לעיל (עריכת תחרויות נושאות פרסים; התחלה של יחסים חוזיים ומסחריים וכדומה). 
במקרה שכזה, ללא מתן הנתונים בהכרח, לא יהיה אפשרי לבצע את המטרות שצוינו לעיל. 
4) העברה של נתונים אישיים
נתונים אישיים לא יועברו ולא יימסרו לצדדים שלישיים, למעט העברה לחברות בקבוצת לאוואצה, וכן לחברות מדרגה ראשונה נוספות, שמוסמכות על ידי לאוואצה לבצע את המטרות, כפי שהדבר מצוין בפיסקה 1. 
5) המחזיק בפרטים
המחזיק הרשמי בפרטים האישיים הוא חברת Luigi Lavazza S.p.A., כתובת רשמית של מטה החברה via Bologna 32, טורינו, בדמותו של הנציג המשפטי העכשווי שלה. 
6) זכויות הצד הנוגע בדבר 
את/ה רשאי/ת להפעיל את זכויות בנוגע לשימוש בנתונים האישיים שלך, בהתאם לסעיף 7 של הצו בתוקף חוק מס' 196/2003, שנוסחו המלא מצוטט להלן. סעיף 7 (הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך וזכויות נוספות)
.1 האדם הנוגע בדבר רשא לקבל אישור ולהיוודע האם נתונים אישיים הנוגעים לו או לה - לא/ קיימים - גם אם הדבר עדיין לא תועד, וכן שישגרו אותם אלי/ה/ו בפורמאט מובן. 
2. הנוגע בדבר רשאי לקבל מידע לגבי:

  • a. המקור ממנו הגיעו הנתונים האישיים של/ה/ו;
  • b. המטרות בעיבודם והשיטות בהם עובדו;
  • c. באיזה שיטה השתמשו, במידה שעיבוד הנתונים נעשה תוך שימוש במכשירים אלקטרוניים;
  • d. פרטים מזהים של הבעלים, של האחראים, ושל הנציג הממונה, כמשתמע מסעיף 5 פיסקה 2;
  • e. מיהם האנשים או סוגי האנשים שהנתונים עשויים להימסר להם, או שעשויים להיעשות מודעים לקיומם, בתוקף תפקידם כנציגים ממונים בכל אזור בארץ, פקידים בכירים או ממונים.

3. הנוגע בדבר רשאי להשיג:

  • a. עדכונים, תיקונים או - במידה שהוא/היא מעוניינים בכך - להוסיף לנתונים;
  • b. מחיקה, חסימה או החלפה לתצורה ללא זיהוי, של נתונים שעובדו בניגוד לחוק, כולל נתונים שאין צורך לשמור אותם, עבור המטרות שלשמן נאספו, או שעובדו בהמשך;
  • c. הצהרה שעל פיה הפעולות שבהן עוסקים תת הסעיפים a) ו-b) שלעיל, נודעו - ואף בנוגע לתוכנם - לאותם אנשים שהנתונים הועברו או הופצו להם; זאת, מלבד במקרים שבהם מעשה זה יהיה בלתי אפשרי, או יהיה כרוך בשימוש באמצעים שהיחס ביניהם לבין הזכות שעליה רוצים להגן, חורג מפרופורציה באופן ברור.

4. הנוגע בדבר רשאי להתנגד, לגמרי או חלקית:

  • a. מסיבות לגיטימיות, לעיבוד של נתונים אישיים הנוגעים ל/ה/ו, גם אם הדבר רלוואנטי למטרות של איסוף הנתונים; לעיבוד נתונים אישיים הנוגעים ל/ה/ו, למטרת משלוח פרסומות או חומר למכירה ישירה, או כדי להוציא לפועל חקר שוק או לתקשורת מסחרית.

7) תנאים והתניות 
כל מעשה ופעילות שיכללו חומר כלשהו מהבאים, או התייחסות לחומר כזה בדפים באינטרנט, או בכל הֶקשר אינטראקטיבי אחר שסיפקה לאוואצה, אסורים בהחלט. 
אם דבר כזה יופיע, החברות שלך עלולה להישלל מייד, ו/או הפוסטים והתצלומים שלך יימחקו: 
* חומר בעל אופי מיני בוטה או פורנוגראפי
* חומר שמפר זכויות יוצרים, ובייחוד תכנות פירטיות, קובצי מוזיקה, תמונות סרטי וידיאו או טקסט המוגנים בזכויות יוצרים
* חומר פוגעני או הכפשה של אדם כלשהו, כולל ביטויי קנאות, גזענות, שנאה, חוסר כבוד או איומים
* חומר המקדם מכירה או מספק מידע, הכוללים הוראות לגבי פעילויות בלתי חוקיות, או לגבי פעילות שעלולה להזיק לאחרים
* תכנה, מידע, או כל חומר אחר המכיל וירוסים או רכיבים מזיקים
* חומר שאינו מתאים לילדים מתחת לגיל 18 
* פרסומות או חסויות בתשלום
* חומר או פעילות, שמפרים או מעודדים להפר, כל דרישה המופיעה בחוק, או כל תקנה, המיועדים להגן על אנשים פרטיים או כלל לגיטימי שנאכף על ידי רשות ציבורית. 
לאוואצה, אף כי אינה מחויבת לבדוק את התוכן שמתפרסם בדפי האינטרנט שלה, שומרת לעצמה את הזכות, לשנות אותם בכל עת, וללא הודעה קודמת. 
זאת, על מנת להבטיח תאימות לתנאים ולהתניות החלים על השימוש בשירות, להבחין בכל הפרה - גם אם רק לכאורה, של זכויות צד שלישי, החבות של משתמשים בעקבות תלונות, גם מצד אנשים פרטיים, והזכות לנקוט כל אמצעי נחוץ, כולל השעיית השירות או הפסקתו. 
במידה שלאוואצה תגלה דבר-מה שעלול להיחשב כעבירה, תיידע את הרשויות המוסמכות. 
חברים בלאוואצה יצטרכו לחתום על רישיון ללא תשלום תמלוגים, כדי להשתמש בכל דפי אינטרנט - הנשלחים אליהם לצורך אכסון תוכן שמפרסמים המשתמשים האחרים, ולצורך מסעי פרסום לקידום מכירות - להעתיק, לשנות, להעביר אותם, ולהפיץ כל תוכן כזה בציבור. התוכן יישאר בבעלות המשתמשים, שזכותם המלאה למחוק אותו או להיפטר ממנו בכל עת.

 

אחריות לגבי תוכן
לאוואצה בשום פנים ואופן אינה אחראית לתוכן ולדעות המופיעים בדפים של חבריה. 
בעת ההרשמה, המשתמשים מכירים בחבותם הבלעדית לכל מה שהם עשויים לכלל באתר של לאוואצה; החברה אינה אחראית בשום פנים ואופן להתנהגותם של חברים, המפרים תנאים והתניות של השירות. 
לאוואצה מעריכה שיתוף פעולה של כל אדם שברצונו לדווח על כל הפרה של תנאי השימוש של השירות לקהילה, או על הפרה של חוק שבתוקף. 
החברים אחראים לתוכן של חומרים (טקסטים ותצלומים), ועלולים להיתבע בבית המשפט בנוגע לתוכן המאוכסן על ידי לאוואצה. 
החברים מצהירים - כשהם מעלים דפים לאתר של לאוואצה - שיקפידו לקיים את הכללים, המפורטים בתנאי השימוש בשירות. 
אם לאוואצה או החברות המסונפות אליה ייתבעו לדין על ידי צדדים שלישיים, בנוגע להתנהגות של חבר, או בנוגע לאופן שבו חבר משתמש בשירותים לקהילה, החבר מסכים במפורש, לדאוג לכך שלאוואצה והחברות המסונפות הנזכרות לעיל, לא ייפגעו מהשפעות מזיקות הקשורות לפעילות המשפטית, ולהחזיר את ההוצאות או לשלם פיצויים, תמורת כל נזק ישיר או עקיף.

לפרטים נוספים בנוגע לשימוש בנתונים האישיים שלך, או בבקשות לגשת לנתונים, לתקנם, לבטלם, או להתנגד לשימוש בהם, אנא צרו קשר עם: 
LUIGI LAVAZZA S.p.A. 
(Lavazza Customer Service) 
קוד לצורכי מע"מ IT00470550013 
Via Bologna, 32 - 10152 טורינו איטליה 
טל' 2408400 011 39+
פקס 2398333 011 39+
דוא"ל: info@lavazza.it